Licence a patenty
Licence a patenty

 

 

Vláda
Sankt-Petěrburgu
LICENČNÍ
KOMORA
                        Série LP SPb
                        Číslo 78 – 021963
                        Evidenční
                        číslo 03253/2001
                        ze dne 6. 4. 2001
LICENCE
 ---
 Poskytuje právo vykonávat činnosti v oblasti:
 PROJEKTOVÁNÍ BUDOV A STAVENÍ
 Podmínky vykonání tohoto druhu činnosti jsou uvedeny na opačné straně.
            Příloha na ______ listech.
Bylo vydáno ____ licenčních kartiček.
Dodatečně je vydáno _____ licenčních kartiček.
Licence je vydána [pro právnické osoby – název podniku, organizace, úřadu, který(-á) dostal(-a) licenci a jeho(její) 
sídlo, pro fyzické osoby – příjmení, jméno, jméno otce, údaje z osobního průkazu (série, číslo, kdo a kdy vydal), bydliště]:

Uzavřená akciová společnost
Vědecko-výrobní podnik
GEOFYZICKÉ DÁLKOVÉ SONDOVÁNÍ

(DIČ: 7825445719)

Rusko, Sankt-Petěrburg, ul. Bolšaja Moskovskaja, budova č. 2
ZAKAZUJE SE odevzdávat jiné právnické nebo fyzické osobě.
Doba platnosti licence: od 18. 5. 2001 až 18. 5. 2004
Doklady pro prodlužení doby platnosti licence je nutno poskytnout 30 dní před ukončením doby platnosti licence.
Podmínky uskutečnění tohoto druhu činnosti:
1.   Porušení podmínek uskutečnění tohoto druhu činnosti vede k zastavení platnosti licence nebo její zrušení.
2.   Platnost licence se vztahuje na vykonání dalších druhů činnosti, které jsou spojeny s projektováním budov a 
stavení I (zvýšené) a II (normální) úrovně zodpovědnosti podle GOSTU 27751-81 (změna č. 1):
·     zkoumání technického stavu budov a stavení:
-     zkoumání půdy základů,
-     zkoumání technického stavu základů,
-     zkoumání technického stavu nosných a omezujících konstrukcí, uzlů a součástek,
-     zkoumání inženýrských komunikací,
-     vyhotovení technických zpráv na základě výsledků uskutečněných zkoumání,
3.   Povoluje se vykonání průzkumných prací pomocí metody geofyzického sondování na pozemcích se seismickou úrovní
9 bodů včetně bodu č. 9 a komplikovanými geologickými a klimatickými podmínky (permafrost, kras, pokles půdní hmoty). 
4.   Práce se musí vykonávat v rámci uzavřených dohod s dodržením legislativních předpisů, státních urbanistických 
norem a pravidel a jiných standardních dokladů, které regulují tento druh činnosti.
5.   Před vypršením doby platnosti dohod o pronájmu neobytných prostorů je nutno poskytnout na Licenční komoru 
kopie dohod o pronájmu pro další období.
6.   V případě změny údajů licencovaného subjektu nebo základních podmínek vykonání licencované činnosti je nutno 
během 10 dní a v písemné podobě informovat o tom Licenční komoru.
7.   Závaznou podmínkou je podmínka předložit potvrzení o shodě žadatele licence a licenčních požadavek a podmínek 
ze dne 27. 3. 2001 pod č. 346.
/Razítko:
VLÁDA SANKT-PETĚRBURGU
LICENČNÍ KOMORA
PRO LICENCE/
                  Předseda komory    /Podpis/      S.J. Vetlugin
                                    Podpis       Příjmení, jméno, jméno otce
Platnost licence je prodlužena až do
Místo pro razítko     Předseda komory                 
                                    Podpis       Příjmení, jméno, jméno otce
Údaje o registraci licence na území subjektů Ruské federace
Název úřadu, číslo, datum
Místo pro razítko
                  Vedoucí
                                    Podpis       Příjmení, jméno, jméno otce

 

 

Vláda 
Sankt-Petěrburgu

LICENČNÍ 
KOMORA 
				Série LP SPb 
				Číslo 78 – 021964 
				Evidenční 
				číslo 03254/2001 
				ze dne 6. 4. 2001 


LICENCE

---

Poskytuje právo vykonávat činnosti v oblasti: 

USKUTEČNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH ZKOUMÁNÍ PRO STAVEBNICTVÍ 

Podmínky vykonání tohoto druhu činnosti jsou uvedeny na opačné straně. 

		Příloha na ______ listech. 
Bylo vydáno ____ licenčních kartiček. 
Dodatečně je vydáno _____ licenčních kartiček. 

Licence je vydána [pro právnické osoby – název podniku, organizace, úřadu, který(-á) dostal(-a) licenci a jeho(její) sídlo, 
pro fyzické osoby – příjmení, jméno, jméno otce, údaje z osobního průkazu (série, číslo, kdo a kdy vydal), bydliště]:

Uzavřená akciová společnost 
Vědecko-výrobní podnik 
GEOFYZICKÉ DÁLKOVÉ SONDOVÁNÍ
(DIČ: 7825445719)

Rusko, Sankt-Petěrburg, ul. Bolšaja Moskovskaja, budova č. 2
ZAKAZUJE SE odevzdávat jiné právnické nebo fyzické osobě. 

Doba platnosti licence: od 6. 4. 2001 až 6. 4. 2004 

Doklady pro prodlužení doby platnosti licence je nutno poskytnout 30 dní před ukončením doby platnosti licence. 

Podmínky uskutečnění tohoto druhu činnosti: 

1.	Porušení podmínek uskutečnění tohoto druhu činnosti vede k zastavení platnosti licence nebo její zrušení. 
2.	Platnost licence se vztahuje na: 
•	inženýrská a geologická zkoumání: 
-	pozorování trasy (průzkum),
-	geofyzická zkoumání, 
-	zkoumání půdy základů existujících budov a stavení,
3.	Vykonání povolených druhů inženýrských a geologických badání na pozemcích se seismickou úrovní 7 a více bodů a 
komplikovanými geologickými a klimatickými podmínkami. 
3.  Inženýrská zkoumání se musí vykonávat v rámci podepsaných dohod s dodržením státních 
standardů, stavebních norem a pravidel a požadavek z jiných standarních dokladů, které regulují tento druh činnosti.
4.	Tato licence nenahrazuje povolení na vykonání inženýrských zkoumání, které se vydává architektonickými a 
urbanistickými úřady. 
5.	Před vypršením doby platnosti dohod o pronájmu neobytných prostorů je nutno poskytnout na Licenční komoru kopie dohod
 o pronájmu pro další období. 
6.	V případě změny údajů licencovaného subjektu nebo základních podmínek vykonání licencované činnosti je nutno během 10
 dní a v písemné podobě informovat o tom Licenční komoru. 
7.	Závaznou podmínkou je podmínka předložit potvrzení o shodě žadatele licence a licenčních požadavek a podmínek ze dne 
2. 4. 2001 pod č. 62. 


/Razítko: 
VLÁDA SANKT-PETĚRBURGU 
LICENČNÍ KOMORA 
PRO LICENCE/
			Předseda komory 	/Podpis/	S.J. Vetlugin 
						Podpis		Příjmení, jméno, jméno otce 

	Platnost licence je prodlužena až do

Místo pro razítko	Předseda komory 			 
						Podpis		Příjmení, jméno, jméno otce 
	

	Údaje o registraci licence na území subjektů Ruské federace 

Název úřadu, číslo, datum

Místo pro razítko
			Vedoucí 
						Podpis		Příjmení, jméno, jméno otce

 

 


RUSKÁ FEDERACE 


OSVĚDČENÍ 
PRO UŽITNÝ MODEL 

Č. 27228 


Ruská agentura pro patenty a obchodní značky na základě Zákona o patentech Ruské federace uplatněného dne 14. října 1992 
vydává toto osvědčení pro užitný model 

ZAŘÍZENÍ PRO URČENÍ TERÉNU 
HORIZONTÁLNÍHO A VRSTVENÉHO ŘEZU


Majitel(-é): 
Uzavřená akciová společnost Vědecko-výrobní podnik Geofyzické dálkové sondování

na základě žádosti číslo 2002118961 obdržené dne 15. 7. 2002 
Priorita ze dne 15. 7. 2002 
Autoři:
				viz. na opačné straně
Osvědčení platí na celém území Ruské federace během 5 let ode dne 15. července 2002 za podmínek včasné úhrady poplatku za 
prodloužení platnosti. 

	Zapsáno do Státního rejstříku užitných modelů Ruské federace 

	ve městě Moskvě, dne 10. ledna 2003

		Generální ředitel 
	/Podpis/
		A.D. Korčagin 
/Razítko se státním znakem: 
RUSKÁ AGENTURA PRO PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY/

 

 RUSKÁ FEDERACE 


OSVĚDČENÍ 
PRO UŽITNÝ MODEL 

Č. 27233 


Ruská agentura pro patenty a obchodní značky na základě Zákona o patentech Ruské federace uplatněného dne 
14. října 1992 vydává toto osvědčení pro užitný model 

ZAŘÍZENÍ PRO URČENÍ TERÉNU 
HORIZONTÁLNÍHO A VRSTVENÉHO ŘEZU


Majitel(-é): 
Uzavřená akciová společnost Vědecko-výrobní podnik Geofyzické dálkové sondování

na základě žádosti číslo 2002118960 obdržené dne 15. 7. 2002 
Priorita ze dne 15. 7. 2002 
Autoři:
				viz. na opačné straně
Osvědčení platí na celém území Ruské federace během 5 let ode dne 15. července 2002 za podmínek včasné úhrady poplatku za 
prodloužení platnosti. 

	Zapsáno do Státního rejstříku užitných modelů Ruské federace 

	ve městě Moskvě, dne 10. ledna 2003

		Generální ředitel 
	/Podpis/
		A.D. Korčagin 
/Razítko se státním znakem: 
RUSKÁ AGENTURA PRO PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY/

 

 


RUSKÁ FEDERACE 


OSVĚDČENÍ 
PRO UŽITNÝ MODEL 

Č. 28289 


Ruská agentura pro patenty a obchodní značky na základě Zákona o patentech Ruské federace uplatněného dne 
14. října 1992 vydává toto osvědčení pro užitný model 

ANTÉNA PRO PODPOVRCHOVÉ SONDOVÁNÍ

Majitel(-é): 
			viz. na opačné straně

na základě žádosti číslo 2002126446 obdržené dne 7. 10. 2002 
Priorita ze dne 7. 10. 2002 
Autor(-ři):

			Boltincev Vladimír Borisovič

Osvědčení platí na celém území Ruské federace během 5 let ode dne 7. října 2002 za podmínek včasné úhrady poplatku za 
prodloužení platnosti. 

	Zapsáno do Státního rejstříku užitných modelů Ruské federace 

	ve městě Moskvě, dne 10. března 2003

		Generální ředitel 
	/Podpis/
		A.D. Korčagin 
/Razítko se státním znakem: 
RUSKÁ AGENTURA PRO PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY /

 

 

RUSKÁ FEDERACE 


PATENT
PRO UŽITNÝ MODEL 

Č. 30439 

ZAŘÍZENÍ PRO IDENTIFIKACI PODPOVRCHOVÝCH STRUKTUR 
A LOKÁLNÍCH OBJEKTŮ, KTERÉ SE V NICH NACHÁZÍ

Majitel(-é) patentu: Iljachin Vjačeslav Nikolajevič, 
Uzavřená akciová společnost Vědecko-výrobní podnik Geofyzické dálkové sondování

Autor(-ři): Iljachin Vjačeslav Nikolajevič


Patent pro užitný model ze dne 1. října 2002.
 
	Zapsán do Státního rejstříku užitných modelů Ruské federace 
	dne 27. června 2003. 

	Termín platnosti patentu končí dne 1. října 2007. 

	Generální ředitel Ruské agentury 
	pro patenty a obchodní značky 

/Podpis/		A.D. Korčagin 
/Razítko se státním znakem: 
RUSKÁ AGENTURA PRO PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY/

 

 

LICENCE

D 321357 

Evidenční číslo 			ze dne 22. května 2003 
		GS-2-781-02-28-O-7804072625-002188-1 

Státní výbor Ruské federace 
pro stavebnictví, bytové a komunální hospodářství 
(název orgánu, který vydává licenci)

povoluje vykonávat 
INŽENÝRSKÉ VÝZKUMY PRO VÝSTAVBU BUDOV A STAVEB I. A II. ÚROVNĚ ODPOVĚDNOSTI V SOULADU 
SE STÁTNÍM STANDARDEM GOST

Licence se vydává 
Uzavřené akciové společnosti 
Geodisond 
194064 město Sankt-Petěrburg, Tichorecký prospekt č. 21


na základě nařízení státního výboru Ruské federace Gosstroj
ze dne 22. května 2003, číslo 19/7 


Oblast uplatnění licence: území Ruské federace

Seznam činností je uveden na opačné straně. 

Termín platnosti licence	do dne 22. května 2008

Předseda licenční 
komise ruské federální stavební agentury Gosstroj 		
/Podpis/ 		A.I. Petrakov
(podpis)		(příjmení, jméno, jméno otce)


/Razítko: 
STÁTNÍ VÝBOR RUSKÉ FEDERACE 
PRO STAVEBNICTVÍ, BYTOVÉ A KOMUNÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
GOSSTROJ – RUSKO/

Daňové identifikační číslo 7804072625	 


Mimostátní polygrafická fabrika Goznak 2002 – 175258 	
GS-2-781-02-28-0-7804072625-002188-1

INŽENÝRSKÉ VÝZKUMY PRO VÝSTAVBU BUDOV A STAVENÍ II. ÚROVNĚ ODPOVĚDNOSTI 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY
Geofyzické výzkumy: 
- georadiolokace
Stacionární dohled: 
- režimní geofyzické kontroly v sondách 
- ekologický monitoring
Laboratorní výzkumy složení a vlastností půdy a chemického složení podzemních a povrchových vod: 
- výzkum fyzických vlastností
- výzkum mechanických vlastností 
Průzkum půdy základů existujících budov a staveb 
INŽENÝRSKÉ A EKOLOGICKÉ PRŮZKUMY 
Ekologické a hydrogeologické výzkumy 
Stacionární kontroly (ekologický monitoring)
PRŮZKUMY PŮDNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
Geofyzické výzkumy: 
- georadiolokace 
Výzkum pozemkových staveb při jejich rekonstrukci 
PRŮZKUMY ZDROJŮ PRO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU NA ZÁKLADĚ PODZEMNÍCH VOD 
Geofyzické výzkumy: 
- georadiolokace 
Stacionární kontroly:: 
- ekologický monitoring 

POVOLUJE SE VYKONÁVAT ČINNOSTI V OBLASTI INŽENÝRSKÝCH VÝZKUMŮ PRO VÝSTAVBU BUDOV A STAVEB
 NA POZEMCÍCH S INŽENÝRSKÝMI A GEOLOGICKÝMI PODMÍNKAMI 

III. kategorie komplikovanosti (komplikované)
S rozšířením specifické půdy: 
- dlouholetní zmrzlá půda 
- půdní poklesy 
- půda s nabobtnávací strukturou 
- organicko-minerální a organické půdy
- půdy s vysokým obsahem soli 
- eluviální 
- technogenní 
S vývojem přírodních a technogenních procesů: 
- seizmicita 7 bodů a více
- sutě, laviny
- přepracování břehů řek, jezer, vodních nádrží 
- zvýšení hladiny podzemních vod 
- kras, zalití 
- svahové procesy (sesuvy půdy, skalní sesuvy, soliflukce)

 

 

RUSKÁ FEDERACE 


RUSKÁ AGENTURA PRO PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY

PATENT
NA VYNÁLEZ

Č. 2144682

Na základě Zákona o patentech Ruské federace uplatněného dne 14. října 1992 Ruská agentura pro 
patenty a obchodní značky vydává tento patent na vynález 

ZPŮSOB RADIOLOKAČNÍHO SONDOVÁNÍ 
GEOLOGICKÉHO ŘEZU

Majitel(-é) patentu: 
Boltincev Vladimír Borisovič

podle žádosti č. 99104111 obdržené dne 1. 3. 1999 
Priorita ze dne 1. 3. 1999 

Autor(-ři) vynálezu: 
Boltincev Vladimír Borisovič

Patent platí na celém území Ruské federace během 20 let ze dne 1. března 1999 za podmínek včasné 
úhrady poplatku pro prodloužení platnosti patentu. 
 
Zapsán do Státního rejstříku vynálezů Ruské federace 
	
ve městě Moskvě dne 20. ledna 2000. 


		Generální ředitel Ruské agentury 
	
/Podpis/		A.D. Korčagin 
/Razítko se státním znakem: 
RUSKÁ AGENTURA PRO PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY/

 

 

RUSKÁ FEDERACE 


PATENT
NA VYNÁLEZ

Č. 2244944

ZPŮSOB IDENTIFIKACE PODPOVRCHOVÝCH 
STRUKTUR A LOKÁLNÍCH OBJEKTŮ, KTERÉ SE V NICH NACHÁZÍ

Majitel(-é) patentu: Uzavřená akciová společnost Vědecko-výrobní podnik Geofyzické dálkové 
sondování (RU), Iljachin Vjačeslav Nikolajevič (RU) 

Autor(-ři): Iljachin Vjačeslav Nikolajevič (RU)

Žádost číslo 2002126082

Priorita vynálezu ze dne 1. října 2002 
Zapsáno do Státního rejstříku vynálezů Ruské federace 
	dne 20. ledna 2005. 
	Termín platnosti patentu končí dne 1. října 2022.

Vedoucí Federální služby pro intelektuální vlastnictví, patenty a obchodní značky 
	
/Podpis/		B.P. Simonov 
/Razítko se státním znakem: 
FEDERÁLNÍ SLUŽBA PRO INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ, 
PATENTY A OBCHODNÍ ZNAČKY/

 

 

/Logo: Sankt-Petěrburg 1703 - 2003/
Fond pro podporu rozvoje malých podniků ve vědecko-technické sféře


Administrace Sankt-Petěrburgu 
Ruský státní 
Fond pro podporu rozvoje malých podniků ve vědecko-technické sféře 


DIPLOMA 

VÍTĚZI
v Soutěží inovačních projektů a vědecko-badatelských výzkumů
ZNALOSTI-INOVACE 
na počest 300-letí Sankt-Petěrburgu 


Uzavřená akciová společnost Vědecko-technický podnik Geofyzické dálkové sondování
(GEODISOND)

za vypracování projektu:

Vypracování technologie pro radiolokační průzkum betonových a železobetonových konstrukcí 
s cílem určení geometrických rozměrů a objevení skrytých porušení jednolitosti betonu
(prasklin a prasklinových zón, neupevněných oblastí)


Gubernátor Sankt-Petěrburgu 		/Podpis	/	V.A. Jakovlev 

Generální ředitel 
Fondu pro podporu rozvoje 
malých podniků 
ve vědecko-technické sféře 		/Podpis/	I.M. Bortnik 


 

 

DIPLOMA 

MEZINÁRODNÍHO VELETRHU „INTERSIB“
A STÁTNÍHO VÝBORU PRO EKOLOGII OMSKÉ OBLASTI 


ODMĚŇUJE SE 
Vědecko-výrobní podnik Geodisond – 
vítěz soutěže 
nejekologičtější exponát veletrhu 
Strojproges, Město-2000 
v kategorii 
„Zařízení a technologie“ 
za metodu vysoce širokopásového sondování 
podpovrchových struktur


Generální ředitel 
Mezinárodního veletrhu 		/Podpis/			I.I. Masljuk
/Razítko: 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST UZAVŘENÉHO TYPU
OMSKÝ VELETRH
MĚSTO OMSK 
INTERSIB/

Předseda Státního výboru pro ekologii 
Omské oblasti 				/Podpis/			V.T. Semeňak 
/Razítko: 
Státní výbor Ruské federace pro ochranu životního prostředí 
Státní výbor pro ochranu životního prostředí Omské oblasti/

ROZMÝŠLEJ GLOBÁLNĚ, PRACUJ LOKÁLNĚ!

 

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ APLAKACI PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ
PŘI VÝSTAVBĚ PODZEMNÍCH STAVENÍ

Pořádá se podle návrhu Odboru pro urbanistické stavebnictví Moskvy, 
Tunelové asociace Ruska a Výstaviště Global Expo


DIPLOMA


ZA AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI 
V ZAVEDENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 
PŘI PRŮZKUMU PODZEMNÍCH PROSTORŮ


Odměňuje se 

Vědecko-výrobní podnik Geodisond


První zástupce			Předseda soutěžní		Předseda představenstva 
primátora Moskvy		poroty 				Tonelové asociace Ruska 
ve Vládě Moskvy 
V.I. Resin 			A.N. Levčenko 			V.A. Brežněv
/Podpis/ 			/Podpis/			/Podpis/Záznam ze zasedání soutěžní poroty ze dne 12. ledna 2006 ve městě Moskvě