Činnosti
Činnosti

Vykonané práce

Geologické výzkumy

***2009-2010. Rusko. Soči. Krasnaja Poljana

Geologická vyšetření při výstavbě tunelů na spojovací trati (automobilové a železniční) "Adler"- "Roza-Chutor" Základní účely: - odhodnocení inženýrské a geologické situace; - určení zón porušení v horninách na trati šesti železničních tunelů a třech automobilových (téměř 30 km).

***2015, Prosinec. město Moskva, Rusko

Geofyzický průzkum na řece Moskvě z vody a na břehu na spojovací větvi mezi tunelovým magistrálních průchodem a Kalininsko-Solncevskou linkou Moskevského metra na etapě "Projektová dokumentace".

V prosinci r. 2015 odborníci ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technického podniku Geodisond vykonali geofyzický výzkum pomocí metody elektromagnetického pulzního hyper širokého pásmového (EVP HŠP) sondování na řece Moskvě.

Cílem inženýrských a technických výzkumu bylo: vykonat geofyzický výzkum řeky Moskvy z vody a na břehu. Výsledky průzkumy by měly umožnit posouzení inženýrských a geologických podmínek na pozemku, zejména vyšetření geologické struktury, geologických a inženýrsko-geologických procesů v řezech objektu.

Vykonaná na objektě geofyzická měření se spočívala ve vertikálním sondování hornin: od povrchu řeky Moskvy až do hloubky 36 m, za denního povrchu břehové hladiny do hloubky 45 m.

***2013, Srpen. město Lubumbaši, Demokratická republika Kongo

Zkušební geofyzické práce pomocí metody EVP HŠP sondování v Demokratické republice Kongo (město Lubumbaši).

V srpnu r. 2013 г. odborníci ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technického podniku Geodisond vykonali geofyzický výzkum pomocí metody elektromagnetického pulzního hyper širokého pásmového (EVP HŠP) sondování na zkušebních objektech v Demokratické republice Kongo.

Cílem inženýrských a technických výzkumu bylo:

 • odhodnotit perspektivitu objektu ohledně přítomnosti mědi, zejména vyhledávání v řezech zkušebního úseku na hloubce do 150 m hornin se značnou koncentrací polymetalických rud (především Cu, Co);
 • odhodnotit možnost metody EVP HŠP sondování při vyhledání ložisk zlata, zejména pro určení v řezech zskušebního úseku na hloubce do 15 m vrstev kyprých usazenin, kde se může shromažďovat zlato.

 

 

2011-2012. Myanmar

Průzkum ložisek hořlavé břidlice v Myanmaru metodou EVP HŠP sondování.

V období od 24. listopadu 2011 až do 3. května 2012 odborníci ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technického podniku Geodisond vykonali práce pro výzkum ložiska hořlavé břidlice ve východní části Svazu Myanmaru.

Zakladními úkoly bylo:

 • určit místo nacházení a polohu břidlic mezi pátracími vrty, které byly dříve vrtany na pozemku o ploše 4 míle čtvorcové se síťkou 800 х 800 v;
 • určit horninu ohledně bohatých a nebohatých úseku na břidlicový olej;
 • vybudovat 3D modely ložiska;
 • vypočítat rezervy.

Podle údajů EVP HŠP sondování byla vytvořená jednotná databáze, obsahující informace o prognozovaném výstupu oleje v percentech podle každého metro povrchu v bodech, kde byly postaveny anteny do hloubky 170 m s udělenímsouřadnic XYZ, kterých výpočet se konal na základě souřadnic XYZ bodů stavu antenového komplexu a ústí pátracích vrtů. Podle této databázy byl vytvořen blokový model 3D a vypočítany prognozované rezervy.

2010, Leden. Králevství Jordánsko

Výzkum ložisek hořlavé břidlice v centrální části Králevství Jordánsko na povrchu pozemků AUG22 a Bayir pomocí metody EVP HŠP sondování.

V lednu 2010 byl uskutečněn výrzkum ložisek uhelné břídlice pomocí metody EVP HŠP sondování v centrální části Králevství Jordánsko na pozemcích bloků AUG22 a Bayir. Nejhlavnějšími úkoly výzkumu bylo:

 1. určit polohu vrstev hořlavé břidlice v řezech úseku mezi pátracími vrty, které byly vrtany dříve na pozemku bloku AUG22;
 2. určit ložisko břidlice ohledně bohatých a nebohatých úseku podle rozdílu obsahu oleje.

Pro řešení uvedených výše úloh se uskutečňovaly výzkumy pomocí geofyzické metody elektromagnetického pulzního širokopásmového (EVP HŠP) sondování. Tato metoda umožňuje přesně určit různé inženýrské a geologické prvky v řezech hornin a vykonat jejich identifikaci na základě vlastních geoelektrických vlastností v určitých bodech denního povrchu.

Nadvazování bodů geofyzických změn a plánu bloku AUG22 se vykonávalo pomocí přístroje GPS navigace. Přitom předběžně představitelé Objednavatele poskytli souřadnice povrchu, kde se budou konat práce.

V důsledku geofyzického průzkumu pomocí metody EVP HŠP sondování na úsecích ložicek uhelné břidlice Block AUG22 a Bayir v centrální části Jordánska byla zpřesněna poloha v řezech hornin vrstvy nerostů, která byla tady objevena během vrtání pátracích vrtů INAT1 ÷ INAT15 společností Mazen Rial Expert Decision Engineering Office (MRO), a také bylo vykonáno určování břidlice ohledně bohatých a nebohatých úseků s obsahem oleje. Spolu s tím byly byly určeny a prozkoumany na řezech základní geologické rozdíly, z kterých se skládá pracovní úsek do hloubky 137 m od úrovně denního povrchu.

2009, Duben, město Soči.

Průzkum úseku sesuvu půdy na automobilové silnice, která obchází město Sloči (PK 84 - PK 82+30) pomocí metody EVP HŠP sondování.

V dubnu 2009 byl vykonán průzkum úseku sesuvu půdy na automobilové silnici, která obchází město Soči (PK 84 - PK 82+30) pomocí neborací metody elektromagnetického polzního hyperširokého pásmového (EVP HŠP) sondování.

Hlavními úkoly geofyzických prací bylo: objevit rovnosti sesuvu půdy, určení geologických vrstev se zvyšeným obsahem vody v řezu úseku.

Plocha prací představuje úsek automobilové cesty příbližně od PK 84 do PK 82+30 v místě obcházení města Soč, který je komplikován sesuvnými procesy.

EVP HŠP úseku se vykonávaly prostřednictvím vertikálních měření v bodech pozorování (v bodech sondování) na denním povrchu, které se nachází na dvou podmíněných linkách, orientovaných podélně automobilové silnice. Poloha bodu sondování na pláně terénu se určovala pomocí nářadí.

Hloubka EVP HŠP sondování činila 65,0 m od úrovně denního povrchu. Vzdálenost mezi měřicími body na linkách profilu se pohybovala od 18,0 do 40,0 m. Celkový počet měření na úseku byl 14 bodů.

Vykonaný geofyzický průzkum svědčí o přítomnosti na úseku prací mohutné struktury sesuvu půdy. Přitom vevnitř byly označeny hranice mezi jednotlivými prvky, které jsou pode předpokladů lokální rovnosti sesuvu spojene s mezivrstvami půdy obsahující vodu.

2009, Únor, Duben, město Sankt-Petěrburg

Vykonání kontroly kvality prací pro upevnění půdy při výstavbě eskalátorového tunelu metra na stanici metra Obvodnyj kanál pomocí metody EVP HŠP sondování.

V únoru a dubnu roku 2009 byl vykonán geotechnický monitoring na úseku výstavby eskalátorového tunelu na stanici Obvodnyj kanál ve městě Sankt-Petěrburgu.

Během první etapy geofyzických prací (únor 2009) se určovala geologická struktura úseku na celkové hloubce výstavby eskalátorového tunelu. Úkolem druhé etapy průzkumu (v dubnu 2009) bylo určit rovnosti a kvalitu upevnění pomocí proudové cementace půdy na tomto úseku.

Výsledky geofyzické kontroly kvality prací pro cementové upevnění půdy na úseku výstavby eskalátorového tunelu metra na stanici Obvodnyj kanál, které byly uskutečněny během dvou etap EVP HŠP sondování, svědčí o dalších skutečnostech.

Faktické rozměry cementového půdního celku v rámci stávajícího eskalátorového tunelu téměř odpovídají projektovaným rozměrům.

V rámci upevněného pomocí proudové cementace masivu byly určeny řídké úseky neupevněného půdního cementu, které představují podle předpokladů části neupevněných geologických rozílů. Největší intervály neupevněného půdního cementu (od 3.2 do 13.1 m) se vyskytují v stavidle tunelu.

Získané výsledky geofizických výzkumů svědčí o tom, že základní cíl upevnění masivu (konsolidace půdy) pro umožnění pohybu štítu na prvních metrech průchodu je zabezpečený. Objevené porušení homogennosti upevněné půdy nebudou v značné míře mít vliv na pohyb štítu v rámci úseku upevněného celku.

2007, Červen, obec Zabajkalsk

Inženýrské a geofyzické výzkumy pomocí metody EVP HŠP sondování s cílem určit a stanovit obrysy vodonosného horizontu na úseku mnohostranného automobilového propustného bodu Zabajkalsk v obci Zabajkalsk Čitinské hoblasti

V červnu 2007 odborníci ZAO Vědecko-technického podniku Geodisond vykonali geofyzické výzkumy pomocí nebourací metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového (EVP HŠP) sondování na pozemku mnohostranného automobilového propustného bodu Zabajkalsk (obec Zabajkalsk) v Čitinské oblasti.

Cílem geofizických prací bylo určit v geologickém řezu a stanovit obrysy na pozemku vodonosného horizontu; podle závěrů výzkumu bylo nutno odhodnotit prognozované rezervy vody na vyšetřeném pozemku. Místo nacházení a hranice pozemku byly určeny a předany pro výzkumné práce Objednavatelem.

Vykonaná na objektě geofyzická měření představují vertikální sondování masivu hornin z povrchu země do hloubky 100 m,, které se vykonávalo v bodech postavení zařízení měřících anten komplexu (v bodech geofyzického sondování).

Na konci byly splněny následující úkoly:

 1. v řezech úseku do hloubky výzkumu 100 m byly určeny tři celky obsahující vodu v rámci vyšetřovaného pozemku;
 2. v pozici vodonosných horizontů byly objeveny zóny hornin s prasklinami, které asi zvětšují filtrační vlastnosti geologických úseků. Předpokládá se, že tento faktor bude zvyšovat specifický debit vrtů, rozpracovávajících horizonty v rámci porušených hornin;
 3. byl vykonán výpočet prognozovaných statických rezerv podzemních vod, které se shromažďují v rámci určených pro výzkumné práce úseků třech celku obsahujících vodu. Celkový objem rezerv vody představoval 830 503 m3.

1996, Říjen, Novokujbyševský ropový závod

Určení geologických vrstev znečištěných ropovými výrobky do hloubky 70 metrl.

V souladu s Programem vykonání prací, který nabídla inženýrsko-technická služba Novokujbyševského ropového závodu, bylo prozkoumáno šest lokálních úseků, které se nachází na území závodu a za jeho hranicemi. Počet pozemků pro výzkumné práce byl určen na základě geologických a sádrovometrických rozdílů přítomností ropových výrobků na celém území jejich rozšiření. Celková plocha pozemků pro výzkum činila 15000 m2.

Radiolokační výzkum pozemku spočíval v geofyzickém vertikálním sondování podpovrchových struktur s konkretních bodech podle linek profilů s ohledem na uzlové pro tento pozemok vrty.

Hloubky pro sondování se určovaly na základě hloubky nacházení ropovýchh výrobků v opěrných vrtech a pohybovaly se od 32m do 76m.

Během analýzy fázovvých spektrů, které vychází z vysílače a odráží se od objektu signálů byly určeny stabilní pátrací příznaky geologických struktur se zvýšeným obsahem tekutých uhlovodíkových sloučenin.

Výsledkem výzkumu je určení rozmezí se zvýšeným obsahem tekutých uhlevodíkových sloučenin s geologických strukturách. Také se souběžně určovaly ukryté geologické celky, které je možné pokládat za zóny výskytu sufozie (mechanický výstup malých částic z masivu hornin pod vlivem podzemních vod) nebo za zóny krasových erozních dutin..

Vyšetření pilot, horních vrstev základů, mostových opěr

2013-2016. Rusko. Sankt-Petěrburg

Kontrola homogennosti stěny v půdě pomoci metody EVP HŠP při výstavbě stanic metra Novokrestovskaja, ul. Savuškina, Obvodnyj kanál, Zvenigorodskaja a jiných.

Cíl práce: odhodnotit homogennost a kvalitu vybudované konstrukce.

2015, Moskva

Geofyzické výzkumy pomocí metody EVP HŠP sondování železobetonových pilot v základě opěr Dangauerovského nadjezdu a Elektrozávodského mostu v Moskvě pro potřeby výstavby metra.

Cílem inženýrského a geologického výzkumu bylo objevit piloty v podzemních částích základů opěr a určit délku objevených pilot pomocí metody EVP HŠP sondování.

Na konci provedeného během první poloviny roku 2015 geofyzického výzkumu základů betonových opěr Dangauerského nadjezdu a Elektrozávodského mostu pomocí nebourací metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového sondování piloty byly upevněny pod opěrami mostů, byly vyhledány výkony základů opěr a délky pilot, jako i rozmezí mezi nimi.

Pro vykonání prací během denních hodin se muselo uzavírat část dopravního ruchu na mostech.

Současné „umění“ pod mostem:

2013, Červenec, město Sankt-Petěrburg

Hodnocení homogennosti betonu v homogenních základových pilotách a objevení případných nehomogenních částí

V červenci roku 2013 odborníci ZAO Vědecko-technického podniku Geodisond vykonaly geofyzický výzkum pomocí metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového (EVP HŠP) sondování železobetonových pilot na adrese: město Sankt-Petěrburg, ul. Irkutskaja č. 2

Objektem výzkumu byly homogenní základové piloty.

Cílem prací bylo odhodnotit homogennost betonu v základových homogenních pilotách, objevit v betoně nehomogenních částí, dutin a prázdností, a také neupevněných zón.

Během prací se vykonávalo polní sondování pomocí měřícího komplexu okrajů pilot na dnevním povrchu, příjem odráženého signálu v bodech měření, kamerové zpracování signálu pomocí programového zabezpečení, interpretace získaných údajů.

Na konci výzkumu byla zpřesněna hloubka místa nacházení pilot, určeno rozmezí nehomogenních míst v betonu, odhodnocena homogennost piloty.

Vyšetření tunelů a podzemních staveb

2014-teď, město Sankt-Petěrburg

Ekologický monitoring hornin při výstavbě dvoukolejových traťových tunelů od stanice Južnaja do stanice pr. Slávy a od stanice Begovaja do stanice Novokrestovskaja pomocí metody EVP HŠP sondování.

Cíl geofyzických prací: udělat prognózu inženýrských, geologických a hydrogeologických podmínek před porubem tunelů způsobem TBM

2010, Prosinec. Republika Severní Osetie - Alanie

Výzkum obložení automobilového a derivačního tunelů na silnici obcházející vodní nádrž Zaramagských vodních elektráren v republice Severní Osetie – Alanie

V prosinci roku 2010 odborníci ZAO Vědecko-technického podniku Geodisond vykonaly geofyzický výzkum pomocí metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového (EVP HŠP) sondování obložení automobilového a derivačního tunelů na silnici obcházející vodní nádrž Zaragamských vodních elektráren v republice Severní Osetie - Alanie.

Podle Technického plánu základním úkolem geofyzického výzkumu bylo: určit tloušťku obložení a přítomnost nebo abscenci spojení mezi obložením a masivem hornin; objevit v klenbě podle osy tunelu případných prázdností a odlomení v prostoru tunelu pod obložením a určit jejich rozměry; určit v objevených dutinách přítomnost náplně, odhodnotit stav hornin v místech odlomení; objevit úseky s horninami obsahujícími vodu za betonovým obložením.

Únor - Duben 2011, město Sankt-Petěrburg

Kontrola kvality injekčního upevnění prostoru za obložením v eskalátorovém tunelu stanice metra Admiraltějskaja

V období od 21. února do 7. dubna 2011 ZAO Vědecko-technický podnik Geodisond uskutečnil výzkum (výběrový) prostoru za obložením na úseku výstavby eskalátorového tunelu stanice metra Admiraltějskaja.

Cílem geofyzických prací podle technického plánu bylo vykonat výběrovou kontrolu kvality naplnění tamponážního roztoku prostoru za obložením během výstavby tunelu a odhodnotit stav existující půdy na úsecích s nepříznivými geologickými podmínkami.

2012, Listopad, město Novorosijsk, Šescharis

Výzkum a kontrola obložení a prostoru za obložením technologického tunelu s potrubím

V listopadu roku 2012 odborníci ZAO Vědecko-technického podniku Geodisond vykonaly geofyzický výzkum pomocí nebourací metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového (EVP HŠP) sondování stavu spojení „obložení – půda“ objektu nevyužívaný technologický tunel Grušovaja-Šescharis s potrubím překládací ropové bázy Grušovaja v okolí města Novorosijsku v Krasnodarském kraji.

Podle Technického plánu základním cílem geofyzického výzkumu bylo stanovit zóny abscence spojení nebo oslabeného spojení „obložení – půda“ pro kontrolní upevnění tamponážního roztvoru za obložením tunelu.

Na konci vykonaného geofyzického EVP HŠP výzkumu v technologickém tunelu byly objeveny následující inženýrsko-technologické zvláštnosti v strukturách podzemní konstrukce a vedlejších hornin:

 • byla stanovena výkonnost obložení tunelu a upevněné pomocí injekcí cemetového a písečného roztoku horniny
 • byly stanoveny porušení homogennosti v obložení v podobě dutin a oslabených upevnění různé úrovně intenzivity
 • byly objeveny úseky porušení a také horniny se zvýšeným obsahem vody do hloubky 3,5 m.

2009, Listopad – prosinec, město Sankt-Petěrburg

Geotechnický monitoring při výstavbě eskalátorového tunelu na stanici mestra Obvodnyj kanál pomocí metody EVP HŠPsondování.

V době od 23. října do 16. prosince 2009 byl vykonán průzkum prostoru za obložením, zejména upevňovacích obchvatů na úseku výstavby eskalátorového tunelu na stanici metra Obvodnyj kanál.

Cílem geofyzických prací bylo určit polohu a místo prázdností a porušení inženýrsko-technických rozdílů v prostoru za obložením, zejména upevňovacích obchvatů eskalátorového tunelu.

Práce byly úspěšně provedeny.

2009, Únor, září. Republika Tadžikistán

Nástrojový výzkum pomocí metody EVP HŠP sondování stavebních tunelů na 1. a 2. úrovni Rogunské vodní elektrárny (finální etapa).

V únoru a září roku 2009 byl vykonán geofyzický výzkum pomocí metody EVP HŠP sondování úseku existujících stavebních tunelu z levého břehu na 1. a 2. úrovni Rogunské vodní elektrárny v republice Tadžikistán.

Pomocí metody nástrojové kontroly bylo nutné:

 • určit hranice, geometrickou formu odlomení a vlastnosti hornin (upevnění, nasycení vodou), které tvoří odlomení ve staveních tunelech;
 • určit tloušťku betonového obložení a přítomnost prázdností v obložení a v prostoru za obložením po délce vyšetřovaných tunelů;
 • odhodnotit inženýrskou a geologickou situaci okolo tunelů a stav půdy za obložením.

EVP HŠP měření v horninách se uskutečňovalo v rozmezí 5 až 10 m po délce tunelů na 1. a 2. Úrovni. Měření se vykonávalo na vnitřním povrchu betonového obložení v určitých bodech (místech), přitom pro umístění měřících anten v těsné blízkosti s obložením kleneb a polukleneb se používal hydraulické zdvihající manipulační zařízení, které se nachází na automobilu GAZ-53

2009 - 2011, město Soči

Vykonání ekologického monitoringu hornin při výstavbě železničních tunelů č. 1 a štoly, č. 2, č. 3 a štoly, č. 4, č. 5 a štoly, č. 6 a automobilových tunelů č. 1, č. 2, č. 3 na objektě: Sloučená (automobilová a železniční) cesta Adler – lyžářské středisko Alpinka – Servis (projektov a pátrací práce, výstavba)

V době od srpna roku 2009 až do dnes se vykonává geofyzický výzkum hornin před prorubem na úseku železničních tunelů č. 1 a štoly, č. 2, č. 3 a štoly, č. 4, č. 5 a štoly, č. 6 a automobilových tunelů č. 1, č. 2, č. 3 na objektě: Sloučená (automobilová a železniční) cesta Adler – lyžářské středisko Alpinka – Servis (projektov a pátrací práce, výstavba) pomocí metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového sondování.

Cílem geofyzických prací je vykonání prognózy inženýrských, geologických a hydrogeologických podmínek před prorubeb tunelů a štol. Práce probíhají podle etap.

Na konci vykonaného výzkumu byly objeveny prognózované intervály hornin s různou úrovní porušení (průměrné a intenzivní praskliny geologických rozdílů) a zvýšení obsahu vody. Kromě toho se vyskytly krasové dutiny v horninách.

Vyšetření architektonických památníků

2006, Srpen, město Moskva

Určení hranic upevněné půdy pod budovou Státního akademického malého divadla (Dům Vargina) ve městě Moskvě pomocí metody EVP HŠP sondování.

V srpnu roku 2006 byl vykonán geofyzický výzkum pomocí metody EVP HŠP sondování základu budovy Státního akademického malého divadla (Dům Vargina) ve městě Moskvě.

Cílem prací bylo:

 • určit prostorovou strukturu upevněného celku půdy pod budovou divadla;
 • zpřesnit polohu základních geologických prvků v řezech objektu mezi zónami upevněné půdy;
 • pod budovou divadla určit místo nacházení sběračů.

Geofyzická měření se uskutočňovala většinou vevnitř budovy v různých místnostech suterénu a přízemí, přitom body pro měření představovaly určité body sondování na povrchu podlahy.

Výsledky geofyzických výzkumů dávají dost úplnou představu o zvláštnostech struktury základu budovy Malého divadla (dům Vargina) a půdy pod základem až do pokrytí základových hornin.

2005, Duben, město Moskva

Geofyzické výzkumy pomocí metody HŠPsondování úseku Kremlevské stěny na ohradě č. 52 a 53 ohledně objevení ukrytých porušení cihlového obložení.

Cíl výzkumu:

 • určit homogennost cihlového obložení;
 • objevení ukrytých porušení cihly vevnitř obložení;
 • odhodnotit stav porušení ohledně přítomnosti nebo abscence vody v nich.

2000, Červen, Česká republika, město Mělník.

Výzkum v blízkosti Městské radnice ohledně objevení ukrytého podzemního stavení.

V historické části města Mělník (Česká republika) existuje velký počet historických průchodů a jeskň, které v jednotlivých částích města jsou známé a přístupné.

Cílem prací bylo vyhledat a objevit a dále vyměřit tyto objekty pro kontrolu (určení) jejich technického stavu a zabránit případné možností havárií, a také v budoucnu prozkoumat při plánované rekonstrukci kanalizace v historické části města.

Dne 30. června 2000 byl vykonán geofyzický výzkum pomocí metody HŠP sondování úseku pozemku v blízkosti Městské radnice na náměstí Míru ve městě Mělník. Základním účelem bylo prozkoumat ukryté podzemní průchody, kterých orientační místo na terénu ukázali představitele Městské administrace.

Bylo vykonáno 14 měření. Body pro měření se nacházely na třech fiktivních liniách. Po matematickém zpracování údajů a další analýzy získaných geofyzických materiálů byly získané následující výsledky:

 • geofyzická kritéria, které se mohou pokládat za důsledek podzemních vykopávání, se vyskytují ve dvou bodech HŠP sondování v rozmezí hloubky 5.5 až 7.5m. Šířka nepřesahuje 1.5 až 2.0m;
 • všechny body geofyzického sondování se souběžně analyzovaly s cílem určit stav hornin. Bylo stanoveno, že se horniny, tvořící zkoumaný řez do hloubky 33-34m, na jednotlivých úsecích charakterizují různou úrovní výskytu prasklin;
 • ve čtyřech bodech se vyskytuje základ budovy, který je vybudován asi z kamenných bloků.

Vyšetření podvodních průchodů magistrálních ropovodů

2003, Červen, Samarská oblast.

Geofyzický výzkum na objektě Rekonstrukce s výměnou ropovodu "Družba-2" DU 1020 mm, 144-155 km (základní trať č.5), na podvodním průchodu přes řeku Volgu.

2002, Duben-květen, řeka Lovať

Vyhledávání balvanů o rozměru 30 až 50 cm v řezu půdy po cestě ropovodu, zpřesnění polohy geologických hranic základních litologických rozdílů v řezu na objektech:

 1. Náhradní proložení podvodního přechodu magistrálního ropovodu Surgut-Polock přes řeku Lovať pomocí metody nakloněného a usměřeného vrtání (Pskovská oblast).
 2. Generální oprava základní linie podvodního přechodu ropovodu Jaroslav – Kiriši přes řeku Mologu na 278 km (Novgorodská oblast).
 3. Generální oprava základní linie podvodního přechodu ropovodu Jaroslavl – Kiriši přes řeku Ulejmu na 78 km (Jaroslavská oblast).

Na jaře a v léte roku 2002 podle dohody s OAO (otevřená akciová společnost) Giprotruboprovod (město Moskva) byly vykonány tři geofyzické objemy prací na následujících objektech:

 1. Náhradní proložení podvodního přechodu magistrálního ropovodu Surgut – Polock přes řeku Lovať na 3096 km, Du 1020mm pomocí metody nakloněného a usměřeného vrtání v Pskovské oblasti. Dohoda č. 15/04-01-2002.
 2. Generální oprava základní linie podvodního přechodu ropovodu Jaroslavl – Kiriši přes řeku Mologu na через р. Мологу на 278 km v Novgorodské oblasti. Dohoda č.15/04-02-2002.
 3. Generální oprava základní linie podvodního přechodu ropovodu Jaroslavl – Kiriši přes řeku Ulejmu na 78 km v Jaroslavské oblasti. Dohoda č. 31/07-1-2002.

Podle technických plánu v rámci těchto dohod se předpokládalo vykonat geofyzický výzkum tras podvodních přechodů ropovodů pro řešení následujících úkolů:

 • objevit lokální objekty (balvany) o rozměru 30 až 50cm v řezu půdy po trase potrubí
 • zpřesnit polohu geolitických hranic základních litologických rozdílů v řezu.

Provedená na objektech geofyzická měření spočívala ve vertikálním stálém a diskretním sondování dnevního povrchu v bodech montáže měřicího komplexu podél trasy. Maximální hloubka výzkumu činila 25 až 30m, což zabezpečovalo dobré vyšetření řezu do projektové úrovně proložení ropovodu.

Nadvázování na plán terénu bodů pro sondování se vykonávalo pomocí měřického pásma a měřením vzdáleností do nich od opěrných bodů profilů.

Na konci vykonaných geofyzických prací na všech objektech byl řešen hlavní úkol výzkumu: v řezu profilu po trase ropovodu do hloubky 25 až 28m od úrovně denního povrchu byl získan detailní obraz, který znázorňoval místo umístění balvanů o rozměru 30cm a více vevnitř litologických vrstev.

Vyšetření budov a staveb

2011, Březen. Republika Severní Osetie – Alanie

Výzkum terénu úseku povodí pro denní regulaci (PDR) Zargagské vodní elektrárny -1 v republice Severní Osetie - Alanie.

V březnu roku 2011 ZAO Vědecko-technického podniku Geodisond vykonal geofyzický výzkum pomocí metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového sondování úseku povodí pro denní regulaci (PDR) Zaramagské vodní elektrárny-1 v republice Severní Osetie - Alanie.

Podle Technického plánu základním úkolem geofyzického výzkumu bylo: objevit subvertikální a postupně padající praskliny přírozeného a technogenního původu do hloubky 40 m; zpřesnit složení zóny zmenšení technogenního zatížení v základech a okrejích PDR.

2008, Červenec, Magadanská oblast

Vykonání geologického radarového výzkumu jádra půdní hráze Kolymské vodní elektrárny na PK 0+50 - 6+50 pomocí metody EVP HŠP.

V červenci roku 2008 byl vykonán geofyzický výzkum kostry půdní hráze Kolymské vodní elektrárny v obci Sinegorje Magadanské oblasti.

Základní cíle geofyzických prací byly následující:

 • určit faktickou výškovou polohu horní části hlinitého jádra hráze;
 • určit faktickou hloubku usazenin každého druhu půdy – přechodných vrstev;
 • určit hustotu vrstev samého jádra a horní části hráze (upevnění, oslabená upevnění, prázdnosti a pod.);
 • určit faktický teplotný režim a režim vlhkosti každého druhu půdy.

Na konci vykonaného georadarového výzkumu pomocí metody EVP HŠP sondování jádra půdní hráze Kolymské vodní elektrárny na PK 0+50÷PK 6+50 byly stanovené následující základní zvláštnosti v jeho složení.

Faktická poloha horní části hhlinité horní vrstvy jádra hráze má proměnlivé absolutní hodnoty, co svědčí o možných destruktivních změnách, které se vyskytly v jádře během provozu konstrukce.

V jádře hráze, které se skládá z dřeva, štěrku a hlíny, byly objeveny úseky se slabě upevněnou půdou a také úseký s upevněnou půdou, co svědčí o procesech, které povodují změny původní pórovitosti půdy.

V horní části hráze byly objeveny početné prázdnosti pod betonovými deskami na hranici s vrstvou pískové a štěrkové půdy.

V hlinitém jádře hráze a také v přechodných vrstvách z písku a pískovo-štěrkové půdy byly objeveny úseky se zvyšenou vlhkostí a intervály nysycené vodou půdy.

2002, Září, Amurská oblast

Výzkum kvality betonového obložení hráze Burejské vodní elektrárny pomocí nebourací metody HŠP sondování. Objednavatel – OAO (Otevřená akciová společnost) VNIIG B.J. Veděnějeva

V září roku 2002 byl vykonán geofyzický výzkum betonového obložení vodní elektrárny na řece Burejev v Amurské oblasti.

Základem pro uskutečnění prací byla Dohoda č. 69-211S/02 ze dne 1. srpna 2002 s OAO VNIIG B.J. Veděnějeva.

Cílem provedených prací bylo vykonat výzkum kvality betonového obložení hráze a objevit v ní praskliny, prázdnosti a nehomogenní úseky.

Geofyzické práce spočívaly ve vertikálních radiolokačních měření z povrchu a vertikálních a horizontálních měřeních z galerií č.4 a č. 5.

Hloubka výzkumu se pohybovala od 20m (při horizontálním sondování) až do 70m (při vertikálním sondování) což zabezpečovalo úplné protínání betonové kostry hráze.

Navazování bodů měření se vykonávalo nástrojovým způsobem.

Na konci geofyzických výzkumů, které se uskutečnily na Burejské vodní elektrárně, se dalo tvrdit, že betonové obložení hráze podle svých elektrických vlastností není homogenní a byly udělány následující závěry:

 • byly určeny hranice mezi betonem kostry hráze a zespodu přiléhajícími horninami, a také mezi betonem a vzduchem;
 • bylo určeno umístění inženýrských sítí vevnitř hráze: galerie, propouštěcí vodu roura a pumpové stanice;
 • byly stanoveny základní druhy půdy s geoelektrickými vlastnostemi elektromagnetického signálu, který se odráží od betonových prvků, které tvoří hráz.